ANBI-status

Fort 1881 voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt aan een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. U mag uw giften, periodieke of eenmalige schenkingen aan het Fort 1818 als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgeven (zie hier voor alle belastingvoordelen, evenals op de website www.daargeefjeom.nl).

Draagt u ons museum een warm hart toe en wilt u het steunen als begunstiger, of wilt u een eenmalige donatie doen of overweegt u een expositie te sponsoren?

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage!

 • Onze fiscale naam is Stichting Fort aan Zee, publieksnaam: Museum Fort 1881
 • Ons KvK nummer is 58924647
 • Ons RSIN nummer is 853240978
 • Ons BTW nummer is BTW: NL853240978B01
 • IBAN: NL02RABO0129212652
 • Onze contactgegevens
 • Onze  doelstelling is: Het ontsluiten van de geschiedenis van het Fort 1881 te Hoek van Holland voor het brede publiek met inbegrip van het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van (educatieve) activiteiten en presentaties (mede) gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de geschiedenis rondom en van (de rol van) het Fort, met inbegrip van de betekenis van die geschiedenis voor de huidige samenleving.
 • Het bestuur bestaat uit drie personen. In de statuten ter zake is een voorzitter (de heer J.A. Beumer), een secretaris (de heer O. Dirker) en penningmeester (de heer Marcel Daniels) opgenomen. De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurder gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
 • Beloningsbeleid: het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. Vanuit het speerpunt van de toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking wordt het wervingsbeleid ook (deels) op die doelgroep ingezet en aanvullend is er sprake van een ‘inclusief vrijwilligersbeleid’. Het Fort is een Ecabo erkend leerbedrijf.

Hoofdlijn actueel beleid: Museum Fort 1881 in Hoek van Holland is belangrijk cultureel erfgoed. Het Fort geeft op een attractieve manier zijn geschiedenis en persoonlijke verhalen prijs als bezoekers het museum betreden. Zij kunnen het gebouw in de historische context beleven. In het museum worden de veranderingen door de eeuwen heen belicht vanuit een technologisch, economisch, landschappelijk, sociaal of cultureel oogpunt. Het museum maakt de koppeling naar de huidige tijd via de verhaallijnen. Zo wordt het voor publiek interessant, leerzaam en aantrekkelijk. 

Daarbij is ook de ligging van het fort, aan de monding van de Maas, ooit als de bewaker en observatiepost van toegang naar de Rotterdamse haven, een sterk instrument dat we inzetten binnen de tentoonstellingen in het fort.

Het beleid is erop gericht meer jeugd en jongeren te interesseren voor cultureel erfgoed. Dit doen we door nieuwe activiteiten te ontwikkelen en proefondervindelijk te kijken wat dit doet met bezoekersaantallen en leeftijd diversiteit. Wij borduren voort op ons beleid om te werken met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is in 2018 een samenwerkingscontract afgesloten met het Westerhonk.

 • Voor de activiteiten in het Fort wordt u verwezen naar de “5 verhaallijnen” die beschikbaar zijn in het museum.
 • Verslag van de in het jaar 2017 uitgeoefende activiteiten van Museum Fort 1881

De afgelopen periode is benut om nieuwe vormen voor het gebruik en activiteiten in het fort te ontplooien.  Met als doel om ook een jonger publiek aan te spreken en deze doelgroep op eigen wijze kennis te laten nemen van cultureel erfgoed.

Die richting willen we komende seizoenen doorzetten en de programma’s en het museum van het fort daarvoor optimaliseren.

Tentoonstellingen, culturele activiteiten en een educatief programma (onder andere voor een leerproject voor studenten van kunstacademies) hebben een vaste waarde binnen het fort. Op een aantrekkelijke actieve manier kan kennis van dit waardevol cultureel erfgoed worden overgedragen  

Samenwerking met partnerorganisaties blijft voor het Museum Fort 1881 van onmisbare waarde. We werken samen met:

 • Gemeente Rotterdam
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • ISW
 • Haagse Hoge School
 • Netwerk erfgoedlijn ‘Atlantikwall’
 • Forten Nederland
 • Fortevenementen

Afgelopen twee jaar is het Fort gesloten geweest door Corona. 2022 weer open tijdens verbouwing  en 2023 doorstart van het museum

Hier vindt u onze jaarverslagen 2015, 2016 en 2017